Văn phòng UBND tỉnh: Tích cực, chủ động trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường   Tin mới
Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1018/VPUBND-QTTV tăng cường công tác...
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh: Thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác bồi thường Nhà nước   Tin mới
Trong những năm qua, cấp ủy và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm, coi trọng công tác bồi thường Nhà nước và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục để đôn đốc, chỉ...
Xem tiếp
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc   Tin mới
Đó là nội dung trọng tâm tại Kế hoạch số 892/VPUBND-HCTC của Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 15/3/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2023   Tin mới
Ngày 09/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 788/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2023.
Xem tiếp
Thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an   Tin mới
Ngày 09/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 774/VPUBND-QTTV yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc một số giải pháp về phòng cháy, chữa...
Xem tiếp

03