Danh sách sinh nhật cán bộ, công chức, viên chức

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

PHÒNG BAN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

THÁNG 01

01

Cao Thị Bích Hồng

15/01/1984

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0973890248

02

Trần Công Hải

20/01/1971

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0982779169

03

Phạm Thị Xuân Ngọc

28/01/1983

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phó Trưởng phòng

0914080335

04

Đậu Quý Anh

29/01/1994

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0886188889

THÁNG 02

01

Nguyễn Thị Minh Huyền

06/02/1984

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0978454584

02

Đinh Thị Thanh Toàn

06/02/1982

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên

0818500666

03

Trần Trọng Vũ

12/02/1988

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0911680022

04

Trần Thùy Duyên

17/02/1979

Trung tâm Phục vụ HCC

Chuyên viên

0982823742

05

Trần Thị Thùy Linh

17/02/1989

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0916757115

06

Nguyễn Quang Ngọc

18/02/1977

Lãnh đạo Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng

0983468637

07

Lê Thị Thanh Thanh

20/02/1982

Trung tâm Tin học - Công báo

Phó Giám đốc

0985849772

08

Nguyễn Thị Hằng

20/02/1983

Phòng Quản trị - Tài vụ

Chuyên viên

0912699179

09

Trần Thị Thanh Thảo

21/02/1980

Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhân viên

0942796490

10

Nguyễn Thị Thu Hà

23/02/1976

Phòng Nội chính - Văn xã

Trưởng phòng

0913301232

11

Nguyễn Thị Quý

25/02/1978

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0333059504

THÁNG 03

01

Nguyễn Thị Hà

03/03/1983

Ban Tiếp công dân

Nhân viên

0988396933

02

Lê Hoàng

16/03/1974

Trung tâm Tin học - Công báo

Giám đốc

0912549862

03

Hoàng Thị Thanh Huyền

22/03/1982

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Trưởng phòng

0982283022

04

Lê Vũ Mai Anh

22/03/1981

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Trưởng phòng

0983004789

05

Nguyễn Thị Thu Hiền

28/03/1979

Phòng Nội chính - Văn xã

Phó Trưởng phòng

0913252479

06

Dương Thị Hồng Thanh

30/03/1973

Phòng Kiểm soát TTHC

Phó Trưởng phòng

0915450787

THÁNG 04

01

Mai Thị Nguyệt

03/04/1976

Phòng Kiểm soát TTHC

Chuyên viên

0915044739

02

Bùi Đình Chiến

07/04/1981

Trung tâm Tin học - Công báo

Phó Giám đốc

0906595789

03

Phạm Ngọc Nghĩa

10/04/1974

Phòng Quản trị - Tài vụ

Phó Trưởng phòng

0989405858

04

Nguyễn Diệu Tâm

25/04/1989

Trung tâm Phục vụ HCC

Chuyên viên

0356008467

THÁNG 05

01

Đinh Thị Thu Hương

03/05/1996

Trung tâm Phục vụ HCC

Nhân viên

0396324828

02

Hoàng Thị Thu Hà

05/05/1985

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0919303386

03

Lê Nữ Tuyết Trinh

08/05/1988

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0983055777

04

Lý Công Toàn

12/05/1977

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0904027237

05

Nguyễn Thị Hồng Thái

19/05/1978

Phòng Quản trị - Tài vụ

Phó Trưởng phòng

0913295386

06

Lê Anh Ngọc

19/05/1986

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0946666247

THÁNG 06

01

Phạm Quốc Khoa

02/06/1975

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0912098513

02

Đặng Thị Hà

05/06/1981

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0978222390

03

Trần Ngọc Lương

05/06/1973

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0912158561

04

Đoàn Ngọc Lâm

05/06/1967

Thường trực UBND tỉnh

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

0912098756

05

Mai Thị Cẩm

10/06/1969

Trung tâm Phục vụ HCC

Chuyên viên

0911040969

THÁNG 07

01

Ngô Đức Thành

02/07/1983

Ban Tiếp công dân

Phó Trưởng ban

0763115777

02

Nguyễn Ánh Dương

07/07/1982

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Phó Trưởng phòng

0935200001

03

Hoàng Văn Thắng

10/07/1983

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0983002666

04

Nguyễn Xuân Cường

10/07/1983

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0915454348

05

Phan Thanh Thảo

18/07/1995

Phòng Hành chính - Tổ chức

Nhân viên

0963207660

06

Phan Thị Diệu Quyên

21/07/1990

Phòng Quản trị - Tài vụ

Chuyên viên

0917097444

07

Trịnh Thị Phương Linh

27/07/1991

Phòng Tổng hợp

Chuyên viên

0985415828

08

Hoàng Thị Như Quỳnh

30/07/1991

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0935071991

09

Lê Thị Vũ Hà

31/07/1978

Phòng Hành chính - Tổ chức

Trưởng phòng

0918891265

THÁNG 08

01

Trần Văn Anh

02/08/1990

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0942822367

02

Phạm Quốc Oai

06/08/1970

Phòng Kiểm soát TTHC

Trưởng phòng

0935932777

03

Trần Quang Thiên

08/08/1974

Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhân viên

0912718979

04

Lê Phong Nhã

10/08/1977

Phòng Quản trị - Tài vụ

Trưởng phòng

0913386227

05

Trần Đại Nghĩa

10/08/1977

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

0982872471

06

Phạm Thị Như Ý

10/08/1983

Trung tâm Phục vụ HCC

Chuyên viên

0982107767

07

Phạm Thị Phương Nhung

10/08/1972

Phòng Tổng hợp

Chuyên viên

0982003617

08

Hoàng Kim Thuận

20/08/1976

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0918361788

09

Trần Thắng

28/08/1966

Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

0913376574

10

Đinh Thị Hương Giang

29/08/1982

Phòng Nội chính - Văn xã

Chuyên viên

0913295587

11

Phan Hồng Chung

30/08/1983

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Lái xe

0914073609

THÁNG 09

01

Lương Thị Hồng Lựu

02/09/1984

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0916482984

02

Đặng Quốc Khánh

02/09/1977

Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng

0913295296

03

Đặng Trung Kiên

05/09/1979

Phòng Tổng hợp

Phó Trưởng phòng

0912416412

04

Trần Văn Hoài

09/09/1974

Lãnh đạo Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng

0982355509

05

Hồng Ngọc Hà

09/09/1986

Phòng Tổng hợp

Chuyên viên

0945299993

06

Dương Thị Bình

11/09/1981

Phòng Nội chính - Văn xã

Chuyên viên

0915927337

07

Võ Văn Phong

27/09/1981

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0914334589

THÁNG 10

01

Trần Xuân Hiệu

05/10/1973

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0984151277

02

Nguyễn Thị Thanh Huyền

08/10/1981

Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhân viên

0396112102

03

Hoàng Văn Sáu

15/10/1978

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng phòng

0905966678

04

Nguyễn Thanh Xuân

17/10/1987

Phòng THHC (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0978123919

05

Nguyễn Thị Thu Hòa

18/10/1980

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0834808183

06

Phan Mạnh Linh

20/10/1989

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0983380579

07

Phạm Minh Thưởng

20/10/1987

Phòng Kiểm soát TTHC

Chuyên viên

0977667220

08

Nguyễn Thị Minh Phương

23/10/1984

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0911376929

09

Trương Thị Lệ Thu

24/10/1982

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên

0914580345

10

Nguyễn Thanh Lâm

28/10/1971

Phòng Nội chính - Văn xã

Phó Trưởng phòng

0918851681

11

Đặng Quốc Đạt

29/10/1989

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

0905757875

12

Nguyễn Hoài Nam

29/10/1976

Lãnh đạo Văn phòng

Chánh Văn phòng

0912992989

13

Hồ Văn Thành

30/10/1980

Trung tâm Phục vụ HCC

Phó Giám đốc

0913549663

THÁNG 11

01

Mai Văn Hoài

04/11/1994

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên

0826727228

02

Võ Thế Vinh

05/11/1984

Trung tâm Phục vụ HCC

Chuyên viên

0905878487

03

Trần Thị Lê

07/11/1972

Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhân viên

0369201917

04

Phạm Thị Hồng Lê

12/11/1975

Lãnh đạo Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng

0919464875

05

Phan Phong Phú

12/11/1970

Thường trực UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0915133617

06

Nguyễn Thị Hồng Mến

15/11/1989

Phòng BTXB (Trung tâm THCB)

Chuyên viên

0389991049

07

Hoàng Đăng Hùng

20/11/1995

Phòng Kinh tế

Chuyên viên

0916406799

08

Trần Mạnh Hùng

23/11/1989

Trung tâm Phục vụ HCC

Phó Giám đốc

0911128222

THÁNG 12

01

Đặng Đại Tờn

01/12/1971

Phòng Quản trị - Tài vụ

Lái xe

0982971309

02

Hoàng Xuân Tân

09/12/1975

Thường trực UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0903234431

03

Đoàn Thanh Hải

15/12/1978

Phòng Nội chính - Văn xã

Chuyên viên

0988144148

04

Lê Duy Đồng

30/12/1977

Phòng Nội chính - Văn xã

Chuyên viên

0915277747

06