Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh”   Tin mới
Nhằm lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức...
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2024   Tin mới
Đó là yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 1090/VPUBND-HCTC ngày 13/3/2024.
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024   Tin mới
Ngày 13/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1097/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024.
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”   Tin mới
Để Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, ngày 22/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10   Tin mới

Đó là nội dung trọng tâm tại Công văn số 4196/VPUBND-HCTC ngày 02/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 10/2023.

Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023   Tin mới
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND đã có Công văn số 3779/VPUBND-HCTC chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm triển khai thực...
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin   Tin mới
Tại Công văn số 3646/VPUBND-HCTC ban hành ngày 29/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo trưởng các phòng, ban, trung tâm tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Xem tiếp
Các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông   Tin mới
Ngày 11/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3379/VPUBND-HCTC về việc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo...
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02/2023   Tin mới

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  (PBGDPL), Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 379/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 02/2023.

Xem tiếp

07