Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm kê khai tài sản thu nhập đúng quy định hiện hành

10:5, Thứ Năm, 18-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, công tác kê khai, công khai việc kê khai tài sản, thu nhập đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Việc kê khai tài sản, thu nhập và quản lý bản kế khai đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các đối tượng kê khai đã thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn mang tính hình thức, kê khai sót nội dung, việc giải trình tài sản và thu nhập tăng thêm chưa rõ ràng. 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 246/VPUBND-HCTC yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; đồng thời thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai bổ sung; kê khai hàng năm. 

Cùng với đó, người có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn để thực hiện việc kê khai rõ ràng, đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và giải trình những biến động về tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; không để xảy ra vi phạm phải xem xét xử lý.

Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc có trách nhiệm quán triệt cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt tại đơn vị (thuộc đối tượng) có trách nhiệm kê khai tài sản thu nhập đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính trung thực về thông tin kê khai tại Bản kê khai…

PV Minh Huyền

Các tin khác

07