Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị

14:30, Thứ Sáu, 3-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 02/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 4764/VPUBND-HCTC về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan và các chỉ đạo về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra nội bộ; kịp thời rà soát, đề nghị thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Đặc biệt, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm phổ biến, quán triệt Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để đề ra nội dung, giải pháp cụ thể.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

07