Các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

11:11, Thứ Tư, 13-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3379/VPUBND-HCTC về việc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác bảo đảm TTATGT, đồng thời xem việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác bảo đảm TTATGT là nội dung đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm chủ động và thường xuyên rà soát, phối hợp tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT khi các văn bản làm căn cứ ban hành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu các phòng, ban, trung tâm nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định các dự án đầu tư; phối hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp để nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư bảo đảm đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, tránh tình trạng mỗi ngành đầu tư riêng rẽ gây lãng phí nguồn lực và phân tán về thời gian ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. 

PV Mai Anh
 

Các tin khác

06