Tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính

10:4, Thứ Ba, 14-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4683/VPUBND-HCTC về việc tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính (CCHC).

Theo đó, các phòng, ban, trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo các lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC của từng cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC cấp sở, huyện” và Khung hướng dẫn Bộ Chỉ số CCHC cấp xã.

Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm thì đơn vị phải có giải thích cụ thể về mức điểm tự chấm.

Cụ thể, Phòng Hành chính - Tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá kết quả của lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, thể chế, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001). Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tự đánh giá kết quả thực hiện của các lĩnh vực/tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND về lĩnh vực CCHC. Trung tâm Hành chính công chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Hành chính - Tổ chức và đơn vị có liên quan tự đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí cung cấp Dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phòng Quản trị - Tài vụ chủ trì việc tự đánh gái kết quả thực hiện lĩnh vực cải cách tài chính công. Trung tâm tin học - Công báo chịu trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin.

PV Minh Huyền

Các tin khác

07