Phòng Hành chính - Tổ chức

10:56, Thứ Năm, 15-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Lê Thị Vũ Hà Phạm Thị Xuân Ngọc
Điện thoại: 0918891265 Điện thoại: 0914080335
Email: haltv@quangbinh.gov.vn Email: ngocptx@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Nguyễn Thị Thu Hòa Chuyên viên 0834808183 hoantt@quangbinh.gov.vn
02 Lê Nữ Tuyết Trinh Chuyên viên 0983055777 trinhlnt@quangbinh.gov.vn
03 Trần Trọng Vũ Chuyên viên 0911680022 vutt@quangbinh.gov.vn
04 Đặng Quốc Đạt Chuyên viên 0905757875 datdq@quangbinh.gov.vn
05 Nguyễn Diệu Tâm Chuyên viên 0356008467 tamnd@quangbinh.gov.vn
06 Cao Thị Bích Hồng Chuyên viên 0973890248 hongctb@quangbinh.gov.vn
07 Trần Thị Thùy Linh Chuyên viên 0916757115 linhttt@quangbinh.gov.vn
08 Phan Thanh Thảo Chuyên viên 0963207660 thaopt@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

02