Các lĩnh vực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh

9:44, Thứ Tư, 21-12-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-VPUBND ngày 30/10/2015)

STT

TÊN QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC  KINH TẾ TỔNG HỢP (05 Quy trình)

1.

Quy trình Chủ trương phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2.

Quy trình Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản

3.

Quy trình phê duyệt giải quyết kinh phí và bổ sung kinh phí chi thường xuyên

4.

Quy trình phê duyệt thanh lý, điều chuyển, mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

5.

Quy trình phê duyệt giá đất, phương án đấu giá, phê duyệt kết quả đấu thầu

II. LĨNH VỰC KINH TẾ NGÀNH (06 Quy trình)

6.

Quy trình về giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

7.

Quy trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

8.

Quy trình phê duyệt phương án phòng chống lụt bão

9.

Quy trình cho phép thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

10.

Quy trình Cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp

11.

Quy trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN & TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (12 Quy trình)

12.

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản

13.

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản

14.

Quy trình giải quyết hồ sơ thu hồi đất

15.

Quy trình giải quyết hồ sơ giao đất

16.

Quy trình giải quyết hồ sơ cho thuê đất

17.

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18.

Quy trình Phê duyệt điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình

19.

Quy trình Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành

20.

Quy trình Phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

21.

Quy trình Hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

22.

Quy trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng

23.

Quy trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH (06 Quy trình)

24.

Quy trình thụ lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

25.

Quy trình giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

26.

Quy trình giải quyết hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

27.

Quy trình giải quyết hồ sơ, cán bộ đi nước ngoài

28.

Quy trình giải quyết hồ sơ khen thưởng

29.

Quy trình giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

V. LĨNH VỰC VĂN XÃ (05 Quy trình)

30.

Quy trình phê duyệt kế hoạch đấu  thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao

31.

Quy trình ban hành quyết định giá dịch vụ y tế

32.

Quy trình cấp bằng công nhận trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia

33.

Quy trình cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

34.

Quy trình cấp bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

VI. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN (02 Quy trình)

35.

Quy trình xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

36.

Quy trình tiếp công dân

VII.  LĨNH VỰC QUẢN TRỊ - TÀI VỤ (01 Quy trình)

37.

Quy trình Bảo trì, xử lý sự cố (Máy tính/mạng/Phần mềm/ thiết bị phụ trợ)

VIII. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC (05 Quy trình)

38.

Quy trình kiểm soát tài liệu

39.

Quy trình kiểm soát hồ sơ

40.

Quy trình đánh giá nội bộ

41.

Quy trình kiểm soát hoạt động không phù hợp

42.

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa cải tiến

43.

Quy trình họp của lãnh đạo xem xét về Hệ thống quản lý chất lượng

44.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Văn phòng UBND tỉnh quản lý

45.

Quy trình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh

46.

Quy trình tiếp nhận xử lý văn bản đến của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh

47.

Quy trình tiếp nhận và phát hành văn bản đi tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 

48.

Quy trình lưu trữ, khai thác hồ sơ, tài liệu tại Văn phòng UBND tỉnh

IX. LĨNH VỰC TIN HỌC  - CÔNG BÁO (02 Quy trình)

49.

Quy trình biên tập và phát hành tin bài trên cổng thông tin điện tử

50.

Quy trình xuất bản công báo tỉnh

 

06