Phân công công tác BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

14:19, Thứ Ba, 16-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BCH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh về các mặt hoạt động của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đảng viên, phòng chống tham nhũng, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn cơ quan và công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

2. Đồng chí Trần Văn Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

- Thay mặt Bí thư Đảng ủy điều hành công tác của Đảng bộ khi đồng chí Bí thư đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp định kỳ hàng tháng của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

- Thay mặt Bí thư Đảng ủy chủ trì các phiên họp định kỳ khi Bí thư đi vắng hoặc được ủy quyền.

3. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc - Uỷ viên BTV Đảng ủy

- Trực tiếp phụ trách hoạt động Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh; theo dõi; chỉ đạo phụ trách các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan (các hội trong cơ quan).

- Theo dõi, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo chuyên đề về các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách Chi bộ Hành chính công.

4. Đồng chí Lê Phong Nhã - Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng uỷ; theo dõi, tham mưu chương trình công tác, kế hoạch, công văn, báo cáo... của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; công tác Văn phòng Đảng ủy (Đảng vụ); Phụ trách công tác tự vệ cơ quan.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp định kỳ hàng tháng, họp đột xuất của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

- Theo dõi, tham mưu công tác hành chính cơ quan; an ninh trật tự và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy các công việc có liên quan đến nhiệm vụ phụ trách. Trực tiếp phụ trách Chi bộ Quản trị - Tài vụ.

5. Đồng chí Trần Đại Nghĩa - Đảng ủy viên

- Theo dõi và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo về các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp Phụ trách Chi bộ Kinh tế - Tổng hợp.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Tuyên giáo, Dân vận.

- Theo dõi và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo về các nhiệm vụ Tuyên giáo, Dân vận thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách Chi bộ Nội chính - Văn xã.

7. Đồng chí Lê Thị Vũ Hà - Đảng ủy viên

- Theo dõi và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo về các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị các báo cáo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... của Đảng ủy. Trực tiếp Phụ trách Chi bộ Hành chính - Tổ chức.

8. Đồng chí Lê Hoàng - Đảng ủy viên

- Theo dõi, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về đường lối, chủ trương của Đảng, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên chuyên trang về công tác Đảng của Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh phục vụ cán bộ, đảng viên khai thác, nghiên cứu.

- Phối họp với Văn phòng Đảng ủy theo dõi triển khai các chuyên đề của Đảng ủy trong năm và tổng hợp công tác Thi đua khen thưởng của Đảng ủy.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Tin học - Công báo.

9. Đồng chí Phan Mạnh Linh - Đảng ủy viên

Trực tiếp phụ trách công tác Đoàn Thanh niên cơ quan, các phong trào Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục thể thao của cơ quan.

* Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện các công việc đột xuất khác khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Thông báo số 48-TB/ĐUVP ngày 15/4/2024 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Các tin khác

07