Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

10:46, Thứ Tư, 31-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chức năng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các đề án, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của tỉnh.

b) Thiết lập hệ thống công chức đầu mối kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

d) Tham gia ý kiến thẩm định về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL.

đ) Đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chuẩn hóa, nhập, đăng tải, công khai, tích hợp, khai thác, quản lý dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

g) Tổ chức công khai TTHC tại nơi tiếp nhận TTHC; tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng /trang thông tin điện tử tại địa phương.

h) Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC.

i) Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

k) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

l) Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền địa phương.

m) Tổ chức xây dựng quy trình nội bộ, quy trình liên thông, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền.

n) Tham mưu chỉ đạo việc triển khai xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công /Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; triển khai việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; các đề án, dự án liên quan đến TTHC.

o) Phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai việc kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia với và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

p) Tổ chức thu thập ý kiến, tổng hợp, công khai kết quả đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

q) Tổ chức rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa và kiểm soát việc ban hành các chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

r) Tham mưu chỉ đạo việc triển khai xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai các chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

s) Quản lý sử dụng Tài khoản quản trị cấp cao của tỉnh để vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

t) Phối hợp tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh.

u) Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

v) Tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực được phân công.

x) Tham mưu tổ chức, chuẩn bị các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về các lĩnh vực được phân công.

y) Nhiệm vụ khác: Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tham mưu, giải quyết công việc liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Nguồn: Quyết định số 43/QĐ-VPUBND ngày 06/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh

06