Phòng Nội chính - Văn xã

9:54, Thứ Ba, 30-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thanh Lâm
Điện thoại: 0913301232 Điện thoại: 0913252479 Điện thoại: 0918851681
Email: hantt@quangbinh.gov.vn Email: hienntt@quangbinh.gov.vn Email: lamnt@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Lê Duy Đồng Chuyên viên 0915277747 dongld@quangbinh.gov.vn
02 Đoàn Thanh Hải Chuyên viên 0905728678 haidt@quangbinh.gov.vn
03 Dương Thị Bình Chuyên viên 0915927337 binhdt@quangbinh.gov.vn
04 Đinh Thị Hương Giang Chuyên viên 0913295587 giangdth@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06