Phòng Kinh tế

7:57, Thứ Ba, 5-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

 

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Trần Đại Nghĩa Hoàng Văn Sáu
Điện thoại: 0982872471 Điện thoại: 0905966678
Email: nghiatd@quangbinh.gov.vn Email: sauhv@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Lý Công Toàn Chuyên viên 0904027237 toanlc@quangbinh.gov.vn
02 Phan Mạnh Linh Chuyên viên 0983380579 linhpm@quangbinh.gov.vn
03 Hoàng Thị Như Quỳnh Chuyên viên 0935071991 quynhhtn@quangbinh.gov.vn
04 Đậu Quý Anh Chuyên viên 0886188889 anhdq@quangbinh.gov.vn
05 Hoàng Đăng Hùng Chuyên viên 0916406799 hunghd@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06