Trung tâm Phục vụ Hành chính công

15:45, Thứ Tư, 25-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Phó Chánh Văn phòng, kiêm Giám đốc Trung tâm
Trần Văn Hoài
Điện thoại: 0982355509
Email: hoailv@quangbinh.gov.vn
   

Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Hồ Văn Thành Trần Mạnh Hùng
Điện thoại: 0913549663 Điện thoại: 0911128222
Email: thanhhv@quangbinh.gov.vn Email: hungtm@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ TRUNG TÂM

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Võ Thế Vinh Chuyên viên 0945888457 vinhvt@quangbinh.gov.vn
02 Mai Thị Cẩm Chuyên viên 0911040969 cammt@quangbinh.gov.vn
03 Trần Thùy Duyên Chuyên viên 0912245969 duyentt@quangbinh.gov.vn
04 Phạm Thị Như Ý Chuyên viên 0982107767 yptn@quangbinh.gov.vn
05 Đinh Thị Thu Hương Nhân viên 0396324828 huongdtt@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

03