Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

10:47, Thứ Ba, 27-1-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng, điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên, trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Chánh Văn phòng là Thủ trưởng cơ quan, phụ trách toàn diện các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh, các Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và lãnh đạo UBND tỉnh về những công việc được giao phụ trách, theo dõi. Mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng UBND tỉnh phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền nhằm đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Mỗi lĩnh vực công việc được giao cho một phòng, ban, một đơn vị, một chuyên viên làm đầu mối, chủ trì, theo dõi, xử lý và chịu trách nhiệm chính. Trưởng phòng, ban, đơn vị, chuyên viên, người lao động được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

3. Giải quyết công việc phải theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định, trên tinh thần cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và của Quy chế này; trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

4. Phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong từng phòng, đơn vị; giữa các phòng, đơn vị với nhau, giữa lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Những vấn đề tập thể Lãnh đạo Văn phòng tham gia ý kiến trước khi thực hiện

1. Chương trình, kế hoạch, giải pháp của Văn phòng để thực hiện Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các đề án, báo cáo do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì chuẩn bị trình UBND tỉnh; báo cáo thẩm định hoặc đóng góp ý kiến của Văn phòng đối với một số đề án trình UBND tỉnh, các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị CBCCVC.

3. Chương trình công tác năm, báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm theo chuyên đề của cơ quan, các chủ trương, kế hoạch hoạt động lớn của cơ quan Văn phòng.

4. Quy chế làm việc của cơ quan Văn phòng và các Quy chế khác quy định về chế độ trách nhiệm được áp dụng chung trong toàn cơ quan.

5. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh; quy hoạch cán bộ, kế hoạch biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác, thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi việc, chuyển ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn; các biện pháp nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; cử cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoặc cử đoàn cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài; khen thưởng, kỷ luật cá nhân, tập thể thuộc diện quản lý theo thẩm quyền quy định.

6. Một số công việc quan trọng phát sinh theo chỉ đạo của Chánh Văn phòng hoặc đề nghị của Phó Chánh Văn phòng.

Điều 4. Chế độ làm việc của Văn phòng UBND tỉnh

1. Chế độ chuyên viên được áp dụng với các phòng thuộc khối nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, có tính chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các phòng, ban, đơn vị quản lý lao động theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền; chuyên viên có ý kiến độc lập về nội dung tham mưu tổng hợp thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công theo dõi, phụ trách.

2. Chế độ thủ trưởng là chế độ mà công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị phải chấp hành quyết định, sự điều hành phân công công việc, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc này.

3. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng các quy định, quy trình xử lý công việc chuyên môn của phòng, ban, đơn vị mình để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nguồn: Quyết định số 33/QĐ-VPUBND ngày 08/01/2015

Các tin khác

06