Trung tâm Tin học - Công báo

14:22, Thứ Hai, 25-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc
Lê Hoàng
Điện thoại: 0912549862
Email: hoangl@quangbinh.gov.vn
   

Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Lê Thị Thanh Thanh Bùi Đình Chiến
Điện thoại: 0985894772 Điện thoại: 0906595789
Email: thanhltt@quangbinh.gov.vn Email: bdchien@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ TRUNG TÂM

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phòng Biên tập - Xuất bản
01 Lê Vũ Mai Anh Trưởng phòng 0983004789 anhlvm@quangbinh.gov.vn
02 Nguyễn Ánh Dương Phó Trưởng phòng 0935200001 duongna@quangbinh.gov.vn
03 Đặng Thị Hà Chuyên viên 0978222390 hadt@quangbinh.gov.vn
04 Nguyễn Thị Quý Chuyên viên 0333059504 quynt@quangbinh.gov.vn
05 Nguyễn Minh Phương Chuyên viên 0911376929 phuongntm@quangbinh.gov.vn
06 Lương Thị Hồng Lựu Chuyên viên 0916482984 luulth@quangbinh.gov.vn
07 Nguyễn Thị Minh Huyền Chuyên viên 0978454584 huyenntm@quangbinh.gov.vn
08 Lê Anh Ngọc Chuyên viên 0946666247 ngocla@quangbinh.gov.vn
09 Nguyễn Thị Hồng Mến Chuyên viên 0389991049 mennth@quangbinh.gov.vn
Phòng Tổng hợp - Hành chính
10 Hoàng Thị Thanh Huyền Trưởng phòng 0912894655 huyenhtt@quangbinh.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Cường Chuyên viên 0915454348 cuongnx@quangbinh.gov.vn
12 Võ Văn Phong Chuyên viên 0914334589 phongvv@quangbinh.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Xuân Chuyên viên 0978123919 xuannt@quangbinh.gov.vn
14 Hoàng Thị Thu Hà Chuyên viên 0919303386 hahtt@quangbinh.gov.vn
15 Phan Hồng Chung Nhân viên 0914073609 chungph@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

07