Thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

15:26, Thứ Sáu, 1-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 853/KH-VPUBND về việc thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024.

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, bảo đảm giữ vững ồn định kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh về THTK, CLP; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chuyên môn trong công tác THTK, CLP; nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản của cơ quan.

Theo đó, công tác THTK, CLP trong năm 2024 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, phối hợp tham mưu ban hành đầy đủ văn bản có liên quan đến công tác THTK, CLP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách Nhà nước được phân bổ và  nguồn huy động hợp pháp khác; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về đầu tư; phối hợp tham mưu rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện quy định về sắp xếp, xử lý tài sản công, quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, chương trình tổng thể của Chính phủ, UBND tỉnh về THTK, CLP năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP tại cơ quan.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

07