Văn phòng UBND tỉnh tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

11:11, Thứ Tư, 13-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tại Công văn số 3646/VPUBND-HCTC ban hành ngày 29/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo trưởng các phòng, ban, trung tâm tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, thời gian tới, các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thuộc phạm vi quản lý; rà soát, tham mưu phân công, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận và người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định tại Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin.

Cùng với đó, các phòng, ban, trung tâm cũng sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật, chính xác của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử; thực hiện lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin.

Trung tâm Tin học - Công báo sẽ tổ chức thực hiện và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử Văn phòng.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

09