Văn phòng UBND tỉnh: Thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác bồi thường Nhà nước

14:44, Thứ Năm, 16-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, cấp ủy và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm, coi trọng công tác bồi thường Nhà nước và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục để đôn đốc, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Văn phòng UBND tỉnh được quan tâm thực hiện, qua đó đã phát huy được hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thiết lập cơ chế đặc thù để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ từng bước được nâng cao, cẩn trọng hơn trong tham mưu, giải quyết công việc liên quan đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tránh sai sót, vi phạm khi thi hành công vụ nên tại Văn phòng UBND tỉnh chưa phát sinh vụ việc về TNBTCNN, do đó, công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước chưa có.

Điều dễ nhận thấy là những tác động tích cực của Luật TNBTCNN thể hiện ở việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, hạn chế sai phạm làm phát sinh TNBTCNN. Để đưa vào triển khai thực hiện, Luật đã cụ thể hóa về phạm vi trách nhiệm bồi thường trên các lĩnh vực như: Quản lý hành chính công quyền, hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, hoạt động thi hành án; quyền được yêu cầu bồi thường của các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần; thiệt hại cụ thể được bồi thường; xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có hành vi hoặc quyết định sai trái tùy theo mức độ hành vi, hậu quả thiệt hại do vô tình hay cố ý, có chiếu cố hoàn cảnh cụ thể của cán bộ, công chức vi phạm. 
Đặc biệt, Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành còn là sự ghi nhận trách nhiệm của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại, khẳng định nguyên tắc dân chủ, bình đẳng về quyền con người, quyền công dân, quyền lợi của tổ chức, qua đó tạo được sự quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Đồng thời với việc quy định chặt chẽ về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại do cán bộ, công chức Nhà nước gây ra trong hoạt động quản lý hành chính công quyền, tố tụng và thi hành án, Luật TNBTCNN cũng đã tạo được cơ chế pháp lý mới, đồng bộ, đảm bảo có hiệu quả để tổ chức, doanh nghiệp, công dân bị thiệt hại được thực hiện quyền đòi bồi thường thiệt hại chính đáng, công bằng do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. 

Ngay sau khi Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn được ban hành, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai chỉ đạo quán triệt, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan góp phần nắm bắt được quy định của Luật, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, tránh sai sót dẫn đến việc phải giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại khi thi hành công vụ. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng còn thường xuyên nghiên cứu văn bản mới có liên quan đến nhiệm vụ công tác đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thi hành Luật TNBTCNN tại Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua cho thấy những chuyển biến tích cực và nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ thể hiện qua việc không có vụ việc sai sót dẫn đến việc phải giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại khi thi hành công vụ.

PV Minh Huyền

Các tin khác

03